This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นหัวข้อ “การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างคู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” เพื่อให้ร่างคู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์ สามารถประกาศใช้เป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจ เพื่อความสอดคล้องกับกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือยกร่าง หรือแสดงความเห็นในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างคู่มือดังกล่าวต่อไป

 

หมายเหตุ 

  • ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละไม่เกิน ๒ ท่าน โดยชื่อที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

  • เมื่อสมัครแล้วทาง สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • โทรศัพท์ ๐๖-๑๔๒๐-๑๓๗๒  คุณพฤทธิพงศ์ สามสังข์

 

 

        ลงทะเบียนแจ้งชื่อ

 

        ตรวจสอบชื่อที่ลงทะเบียน

 

        ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์

 

        ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

        ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วม