This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

            สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ  ให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

         ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ขึ้น โดยมีบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษากว่า ๓๐ คน  ดังนั้นเพื่อพัฒนาบุคลากรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๓ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยฯ  เข้าสมัครร่วมเป็นที่ปรึกษาและเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายนอกในเรื่องการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายนอกในเรื่องการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการทั่วไป

 • เพื่อทบทวนองค์ความรู้ และทักษะการตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ให้กับที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๒

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรและที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยฯ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ

 • ที่ปรึกษาโครงการ

 

การสมัคร

 ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 ดาวน์โหลดประกาศและรายละเอียด 

 ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมและทดสอบ 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน

 ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าสัมภาษณ์

 

ประกาศผลการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษา (ประกาศเพิ่มเติม)  new icon

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง

 

 

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน มาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  โดยส่งถึง สำนักบริการวิชาการ   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานชั่วคราว 
  วิทยาลัยทองสุข ๙๙/๗๙ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ 
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
  (วันที่สมัคร จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เปิดรับสมัครที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบ

2. จัดฝึกอบรมบุคลากรและที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์และหลักสูตรที่กำหนด

   • - ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

   • - กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

   • - การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

   • - แนวปฏิบัติในการนำข้อกำหนดไปใช้

3. ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสัมภาษณ์ที่ปรึกษา

4. ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

5. ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา

6. ที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ

7. ที่ปรึกษานำเสนอผลการพิจารณาระดับของสถานประกอบกิจการต่อคณะกรรมการ verify

8. ประชุมสรุปผลโครงการ

 

แผนการดำเนินโครงการ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. ๐๖๑ – ๔๒๐๑๓๗๒  

  คุณจิรนันทน์ อินทร์มณี หรือ คุณนันทิชา อรชร