This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 


 

สมัครสัมมนาวิชาการ (ฟรี)

สมัครฟังการเสวนา Safety Thailand Safety Together ในยุค EEC                                            ประกาศรายชื่อผู้อบรม

สมัครสัมมนาวิชาการ "เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง"                        ประกาศรายชื่อผู้อบรม (ล่าสุด)

 

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฟรี)

(สมัครแล้วไม่มีชื่อ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2  โทร.0 3827 3713)

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน     ประกาศรายชื่อผู้อบรม

หลักสูตร จป.บริหาร          ประกาศรายชื่อผู้อบรม

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ      ประกาศรายชื่อผู้อบรม

 

สมัครแข่งขันประกวด Safety Smart & Smile ชลบุรี ๒๐๑๗

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัคร

แจ้งชื่อสมัคร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ติอต่อจองนิทรรศการ : 086-3044415 คุณแจ๊ค

  • ติดต่อเข้าร่วมสัมมนา : 061-38662298 คุณโอ๊ต

  • ติดต่อร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวด Safety Smart & Smile ชลบุรี ๒๐๑๗ : 02448 9111 ต่อ 507 คุณแจล

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

กำหนดการ

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๐ (จังหวัดชลบุรี)

Safety Thailand Safety Together ร่วมแรง ร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย”

ระหว่างวันที่  ๙–๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ณ หอประชุมมังคลอุบลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

 

ห้องประชุมใหญ่

วันพฤหัสบดีที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.              ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น.              ชมวีดีทัศน์

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.               ประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
                                             และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯเดินทางมาถึง

                                                   การแสดงต้อนรับ

                                                    กล่าวต้อนรับโดย: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

                                                    กล่าวรายงานโดย: รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

                                                    ปาฐถาพิเศษ Safety Thailand Safety Together และกล่าวเปิด
                                                    โดย: อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

 

พิธีเปิดงาน

                                      ประธานและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมนิทรรศการความปลอดภัย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.              การเสวนาหัวข้อ “Safety Thailand Safety Together ในยุค EEC”

โดย:   
  -ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
  -ผู้แทนภาครัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  -ผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระยอง
  -ผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานชลบุรี
  -ผู้แทนสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

ดำเนินรายการโดย : ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต ๒

 

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.      การแข่งขันประกวด Safety Smart & Smile ชลบุรี ๒๐๑๗

๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      Safety Talk  “ประเทศไทยปลอดภัย Safety Thailand Safety Together”

                            โดย อาจารย์เชษฐา ธนะโสภา

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.      ประกาศผลและมอบรางวัล  “การแข่งขันประกวด Safety Smart & Smile ชลบุรี ๒๐๑๗

๑๖.๓๐ เป็นต้นไป น.      พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และพิธีปิด

 

ห้องปฐมเทวี ชั้น ๘ สำนักงานอธิการบดี

 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.              การบรรยาย “เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”

                                       โดย:ผู้แทนบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทยจำกัด

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.              การบรรยาย “เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”

โดย:ผู้แทนบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทยจำกัด 

 

สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ห้องที่ ๑

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.               การพัฒนาศักยภาพ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร”

ห้องที่ ๒

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.               การพัฒนาศักยภาพ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”

ห้องที่ ๓

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.การพัฒนาศักยภาพ “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 

 

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ห้องที่ ๑

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.               การพัฒนาศักยภาพ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร”

ห้องที่ ๒

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.               การพัฒนาศักยภาพ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”

ห้องที่ ๓

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.การพัฒนาศักยภาพ “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

 

ลานกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป   “การแสดงสาธิตรถวินิทัศน์ก๊าซธรรมชาติ

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป   “CSR Safetyโรงเรียนปลอดภัย”

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.               “การแสดงสาธิตการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกับความปลอดภัย”

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.               “การแสดงสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการทำงานในที่อับอากาศ”

 

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป   “การแสดงสาธิตรถวินิทัศน์ก๊าซธรรมชาติ

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป   “CSR Safety โรงเรียนปลอดภัย”

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.               “การแสดงสาธิตการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกับความปลอดภัย”

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.               “การแสดงสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการทำงานในที่อับอากาศ”

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.               “สาธิตเทคนิคการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม