This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๕ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนบน และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภายใต้หัวข้อ “Safety Thailand Safety Together ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย” โดยในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเพื่อแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี ณ สยามหญ้าเทียมเครือสหพัฒน์ลำพูน  และวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  นายเฉลิมพล กู้เกียรติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน  นางสาวภัทราภรณ์ สุมันตกุล  ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  และ นายควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๕ (ลำปาง)  ร่วมกันทำพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และในช่วงบ่ายได้จัดการแข่งขันประกวดทีมดับเพลิง ณ ลานกิจกรรม  ต่อด้วยการแสดงดนตรีมนต์เมืองเถินในช่วงเย็น  ส่วนในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้จัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 


งานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ภาพและข่าว : พิษณุ จันทร์สี