This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่