This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สสปท. จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ สสปท. จัดการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย ๑ ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำไปใช้ประกอบการยกร่างมาตรฐานเป็นมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ต่อไป