This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดฝึกอบรม “ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน  Safety Standard for SMEs Plus Project (SSS+)  โดยจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรม Courtyard by Marriott bangkok  โครงการนี้นับเป็นโครงการนำร่อง เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี ๒๕๖๒ โดยในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมในกลุ่มประเภทกิจการพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง ซึ่งในการดำเนินงานนี้ได้มีทีมที่ปรึกษาจากบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ระดับ Platinum ๕ แห่ง ระดับ Silver ๑ แห่ง และระดับ Basic ๑๐ แห่ง  รวม ๑๖ แห่ง 

      ในปี 2562 นี้ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำ กัด (GCM) และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ยังคงมุ่งมั่นและให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ และขยายผลไปยังสถานประกอบกิจการอื่นๆ  มากขึ้น โดยได้ขยายขอบเขตการดำเนินโครงการไปยังสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างมากกว่า ๒๐๐ คน  เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่เป็นระบบมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไปได้