This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก จัดพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ นิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ การอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ และกิจกรรมสาธิตการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอาคารสูง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๒

ในช่วงพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากพลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายสรายุธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจาร์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน