This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยทองสุข (ที่ทำการชั่วคราว)สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดประชุมบุคลากรสถาบันฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในเรื่องการการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงและพัฒนาสถาบันฯ ให้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้มอบแนวคิดให้กับบุคลากร เรื่องทัศนคติ ค่านิยม ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

          โดยมีสาระสำคัญ คือ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรในทุกรูปแบบปรับปรุงและพัฒนาสถาบันฯ โดยยึดหลักการดำเนินงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี 2562

          นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้มอบนโยบายตามกรอบคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้านดังนี้

 • ด้านความโปร่งใสโดยดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ด้านความพร้อมรับผิด โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน
 • ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยไม่เรียกหรือรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยยึดมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง จิตสำนึกสาธารณะ และทัศนคติต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทุกประเภท และ
 • ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นบริหารงบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
 • ด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีนโยบายถ่ายทอดเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าทีมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจร่วมกันปฏิบัติตามนบาย โดยมีช่องทางที่หลากหลาย และนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาการสื่อสารให้มีคุณภาพ

          นอกจากนี้ ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ยังได้มอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของบุคลากรในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ คือ

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด
 • บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ตรงตามนโยบายและแผน และต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรม
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างคนดื คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนา ความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพ
 • ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสอดคล้องกับคุณภาพ โดยประเมินผลสำเร็จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของบุคลากร
 • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน รวมทั้งสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อสถาบันฯ
 • ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภารกิจของสถาบันฯ บรรลุตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน