This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดประชุมการประชาพิจารณ์รับฟังและแสดงความคิดเห็นหัวข้อ “การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย”  เพื่อให้ร่างมาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ สามารถประกาศใช้เป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจ เพื่อความสอดคล้องกับกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือยกร่าง หรือแสดงความเห็นในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานดังกล่าวต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับเกียรติจาก นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานเปิดงาน

         มาตรฐานฉบับนี้ เป็นมาตรฐานการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ที่กล่าวถึงแนวทางในการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  ประกอบด้วยข้อกำหนดสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระบบการป้องกันอันตรายในการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  การดำเนินการในการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายและมาตรการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถใช้เพื่อพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ  เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย  ผลกระทบ  และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  ซึ่งผู้ที่ควรนำมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้ คื สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย