This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  ในหลักสูตร "กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร"  ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  ริเวียร่า วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดนครนายก