This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

          เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัด ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างคู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  เพื่อให้ร่างคู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์  สามารถประกาศใช้เป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจ เพื่อความสอดคล้องกับกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือยกร่าง หรือแสดงความเห็นในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างคู่มือดังกล่าวต่อไป