This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

 

หลักการและเหตุผล

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน่วยงานภายใต้ การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (มปอ. ๔๐๑) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

      โดยในปี ๒๕๖๒ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ส่งเสริมการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน ๕๔ แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่หลากหลายประเภทกิจการ อาทิเช่น ก่อสร้าง พลาสติก การผลิตสารเคมี ขนส่ง เป็นต้น

      ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเสนอให้มี “โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี ๒๕๖๓” ขึ้น ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน และสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่มาตรฐานสากลได้ต่อไป

สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของสถานประกอบกิจการ

 1. เป็นสถานประกอบกิจการทุกขนาดและทุกประเภทกิจการที่มุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยฯ
 1. เป็นสถานประกอบกิจการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้

 2. มีบุคลากรที่จะดำเนินการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่จัดทำระบบกับผู้ที่เข้ารับการอบรมต้องเป็นคนเดียวกัน เช่น เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

 3. มีความพร้อมในการจัดทำระบบในระยะเวลา ๖ เดือน และหากเป็นไปได้ต้องไม่อยู่ในช่วงการประเมินระบบอื่นที่กระทบต่อการจัดทำระบบของ สสปท.
 1. สถานประกอบกิจการสามารถให้ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ เพื่อประกอบการประเมินระดับได้ หากไม่สามารถให้เอกสารได้ สถานประกอบกิจการต้องถือเอกสารพร้อมภาพมานำเสนอต่อคณะกรรมการ Verify

 

 ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

  (กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๒)

 

 ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เริ่มต้น พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – สิ้นสุด กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

ติดต่อสอบถาม

 

แผนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

๒. ฝึกอบรม “ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการฯ” และ “การประเมินความเสี่ยง”

๓. ฝึกอบรมหัวข้อ “Internal audit” ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ

๔. ที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ โดยประกอบไปด้วย

- ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (Initial Review) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานทางกายภาพเบื้องต้น โดยที่ปรึกษาจะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานให้ สสปท. รับทราบ

- ให้คำปรึกษา ตรวจติดตามการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ ๑ ติดตามการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง การจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติตามผลประเมินความเสี่ยง การจัดทำนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงานด้านความปลอดภัยฯ และจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามครั้งที่ 1

- ให้คำปรึกษา ตรวจติดตามการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ ๒ ติดตามการจัดทำทะเบียนกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ การจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามครั้งที่ ๒

-ตรวจประเมินระดับการนำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ไปใช้ในสถานประกอบกิจการเบื้องต้น และจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินเบื้องต้น

๕. มีการตรวจติดตามการดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ

๖. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและทวนสอบผลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการฯ

๘. ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการและมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการมีมาตรฐานระบบการจัดการฯ เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน

 • สามารถเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ

 • ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและมั่นใจด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 • สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานไปพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีความปลอดภัยฯ หรือเป็นนวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์หรือพัฒนาเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียแก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ได้

ดาวน์โหลดคู่มือระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก

 
[ คู่มือการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย SME ] [ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย SME ]