This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

       T-OSH จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด ให้กับหัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และตรวจประเมินให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศรีวงษ์แผน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยทองสุข