This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

        วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)  การฝึกซ้อมนี้ประกอบด้วยหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอีก ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑ และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์  ซึ่งทั้ง ๕ หน่วยงานได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย 

          ภาพ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน