This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

           สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย”  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ  โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือยกร่างร่างมาตรฐานให้มีความสมบูรณ์   หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานและเผยแพร่ให้สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน มีความถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 ร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย