This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการสถาบัน ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ โดยที่ประชุม ได้พิจารณาและรับทราบผลการประเมินในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินองค์กร ผลการประเมินผู้อำนวยการ สถาบันฯ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบันฯ ผลการ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการปฏิบัติงานของสถาบันฯ รวมทั้งรับทราบข้อเสนอแบบประเมิน องค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ 2564 จากนั้นเป็นการรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและโครงการต่างๆ