This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

            เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวให้การต้อนรับผู้มาร่วมงาน   งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2021 มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2564” ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านความปลอดภัย  

         งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา  จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 9 จังหวัดสงขลา ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสงขลา ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนบน และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง