This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  นายวรานนท์  ปีติวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ศิลปะการให้คําปรึกษา” (The Art of OSH Counseling) โครงการพัฒนาทักษะการให้คําปรึกษาสําหรับบคุลากรที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษาตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผ่านการให้คำแนะนำจากที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ  ซึ่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ จึงได้จัดอบรมหลักสูตรศิลปะในการให้คำปรึกษา (The Art of OSH Counseling) เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา รวมถึงสามารถสื่อสารให้สถานประกอบกิจการเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจในด้านความปลอดภัยฯ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการได้  การอบรมหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ยุทธนา  ภาระนันท์  บริษัท อาร์.ดี.ไอ จำกัด  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้อบรม