This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

          สสปท. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจรับพัสดุและควบคุมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. เป็นประธานการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายลิขิต  อุไรรางกูล นักวิชาการคลัง ชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สสปท. เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  รวมทั้งหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานในการบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตในองค์กรได้อีกด้วย