This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

Title Published Date Hits
ประกาศผลการประกวดผลงานนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๑ 14 June 2018 Hits: 1472
กำหนดการกิจกรรมเวทีกลาง งานความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๓๒ 13 June 2018 Hits: 1421
ประกาศผลการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” 13 June 2018 Hits: 2312
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “Safety Youth Brand Ambassador 2018” 08 June 2018 Hits: 1736
พิธีประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ 31 May 2018 Hits: 2830
ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ 25 May 2018 Hits: 5313
กำหนดการสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 24 May 2018 Hits: 3816
ผลการพิจารณาการสมัครกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ 16 May 2018 Hits: 4644
ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 16 May 2018 Hits: 523
ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ “แรงงานไทยสามัคคี สดุดีองค์ราชัน ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0” 02 May 2018 Hits: 1642
ประชุมคณะทำงานนิทรรศการ กิจกรรมเวทีกลาง และกิจกรรมพิเศษ 27 April 2018 Hits: 534
ขอเชิญร่วมประกวด “Safety Youth Brand Ambassador 2018” 26 April 2018 Hits: 4142
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อสร้างสังคม สสปท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต" 26 April 2018 Hits: 713
ขอเชิญประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” 19 April 2018 Hits: 11380
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานความปลอดภัยฯ 18 April 2018 Hits: 3118