This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และร่างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงฯ 17 เมษายน 2561 ฮิต: 719
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“ส่งน้องกลับบ้านปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์” 11 เมษายน 2561 ฮิต: 1142
ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร พร้อมทำความสะอาดกระทรวงแรงงานครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) 11 เมษายน 2561 ฮิต: 739
สสปท. จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” 05 เมษายน 2561 ฮิต: 949
ประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาภาคีเครือข่ายของ สสปท.รุ่นที่ 1 เครือข่ายภาคใต้ 27 มีนาคม 2561 ฮิต: 857
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 15 มีนาคม 2561 ฮิต: 1212
กระทรวงแรงงาน โดย สสปท. ผนึกกำลัง ปตท. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ 12 มีนาคม 2561 ฮิต: 1426
ประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ฮิต: 1160
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 02 กุมภาพันธ์ 2561 ฮิต: 884
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 17 มกราคม 2561 ฮิต: 1060
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างวินัยความปลอดภัยภาคตะวันตก 12 มกราคม 2561 ฮิต: 1035
สสปท. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ กับกระทรวงแรงงาน “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” 04 มกราคม 2561 ฮิต: 1477
กระทรวงแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 03 มกราคม 2561 ฮิต: 978
สสปท. สร้างต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้ SMEs 22 ธันวาคม 2560 ฮิต: 1459
สสปท.จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน 22 ธันวาคม 2560 ฮิต: 1022