This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนบน  และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง  กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ สยามนครินทร์  หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เพื่อขยายผลการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ ๓๒ ลงสู่สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ  นิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ  และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ และพิธีมอบรางวัลโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง ประจาปี ๒๕๖๑ แก่สถานประกอบกิจการ SMEs ในจังหวัดสงขลา

       สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและพนักงานเข้าร่วมงานดังกล่าว  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ทั้งนี้ท่านสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย  และจะได้รับใบประกาศเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในวันสุดท้ายของงาน (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้วเท่านั้น) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

​สมัครสัมมนาวิชาการ ฟรี  (ได้รับใบประกาศรับรองการเข้าร่วมสัมมนาเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาวันสุดท้าย)
หลังจากท่านสมัครแล้ว  สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

 สมัครสัมมนาวิชาการ                 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัคร               ประกาศรายชื่อครั้งที่ ๓

หรือ

 สแกน QR Code
เพื่อสมัครเข้าร่วมสัมมนา
 
 


 

 

กำหนดการ

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ณ สยามนครินทร์  หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

เวลา       ห้องมาเจสติค ฮอลล์ (ชั้น6) Majestic Hall
   ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

   -  ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสง ประจำปี ๒๕๖๑

  -  ร่วมพิธีเปิด

   ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

  –  พิธีเปิด
  -  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทางาน ให้เป็นศูนย์” ระดับต้น สาหรับภาคใต้ และรางวัลโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง ประจาปี ๒๕๖๑ แก่สถานประกอบกิจการ SMEs ในจังหวัดสงขลา และรางวัลโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๑ แก่สถานประกอบกิจการ SMEs ในจังหวัดสงขลา

   
   ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

  สัมมนาวิชาการ

  –  หัวข้อ “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
      อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
      และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่ ”

      โดย  กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

  สัมมนาวิชาการ

  –  หัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน”
      โดย สสปท.


 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

 *เข้าห้องสัมมนาตามที่เลือกไว้จากการสมัคร

    ห้องแคทลียา (ชั้น3) Cattleya   ห้องแฟรี่ฮอลล์ (ชั้น3) Fairy Hall
   ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

   สัมมนาวิชาการ

 –  หัวข้อ “OHSAS 18001 กับ  ISO 45001 ความเหมือนที่แตกต่าง”

     โดย บริษัท SGS (Thailand) จำกัด

  สัมมนาวิชาการและฝึกอบรม

  –  หัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
      โดย ครูเสือ (พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

     
   ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

   สัมมนาวิชาการ

 –  หัวข้อ “BBS: พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยๆ แบบไหนดี”

     โดย  ผู้จัดการส่วนคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
      สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
      บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 สัมมนาวิชาการและฝึกอบรม

  –  หัวข้อ “การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
      โดย  ครูเสือ (พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

 

ดาวน์โหลดกำหนดการงานความปลอดภัยฯ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
    โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๑ คุณพินิจ ๕๐๘ คุณสุคนธา

 

 

แผนที่เดินทาง