This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก  สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรสาคร  และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก  กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี  ประจำปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๒  ณ  อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี   ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ  นิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ  การอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ  และกิจกรรมสาธิตการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอาคารสูง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

       สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและพนักงานเข้าร่วมงานดังกล่าว  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนา หรือสมัครอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับสมัครจำนวนจำกัด) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ  (รับสมัครผู้เข้าสัมมนาจำนวนไม่เกิน ๑๕๐ คนต่อวัน  สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาวิชาการอีกครั้งก่อนวันจัดงาน)

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครสัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา (ประกาศครั้งที่ ๒)   

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน/บริาหาร/คปอ.

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
  โทร.๐ ๒๘๘๕ ๒๓๘๓-๔ คุณสุคนธา

จองบูธเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน

 • โทร. ๐๘๙ ๕๑๒ ๔๕๘๕ คุณกมลฐิติ 

 

กำหนดการ

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๒
ณ อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


วันพุธที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๒

เวลา

ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

-  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก
ณ อาคารวิทยาภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

-  ร่วมพิธีเปิด

 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

พิธีเปิด งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี

 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

เสวนา“กฎหมายความปลอดภัย กับสิ่งที่แรงงานจะได้รับ”
โดย ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค
และผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ดำเนินรายการ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ (ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก)

 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 สัมมนาวิชาการหัวข้อ เปลี่ยนวิธีคิด พิชิต AIเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
โดย รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา

ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

–  สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพยุค 4.0
โดย ผู้แทนสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

–  สัมมนาวิชาการ หัวข้อ เปิดตัวมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สสปท.
โดย วิทยากรจาก สสปท.

 

หมายเหตุ

 • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ ถึง ๑๓.๐๐ น.

 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 • อบรมหลักสูตร จป.บริหาร  จป.หัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ