This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

การประกวดStoryboard
หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลสร้างกลไกและประสานความเชื่อมโยงในการให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างยั่งยืน

       การประกวดฯจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอาศัยผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านความปลอดภัยฯ เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์และส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยของสถาบันฯ และสอดคล้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันตามนโยบาย Safety Thailand

 

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัคร 

ดาวน์โหลดใบสมัคร  [pdf file]   [word file]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงาน   [pdf file]    [word file]

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนสถานประกอบกิจการ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

 • เพื่อนำผลงาน Story board ที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดงในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓

 • เพื่อนำผลงาน Story board ที่ได้รับรางวัลไปผลิตภาพยนตร์สั้นในการประชาสัมพันธ์ต่อไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไป ตลอดจนสถานประกอบกิจการ

 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมก็ได้

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้มากกว่าหนึ่งผลงาน

รูปแบบการส่งผลงาน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน  โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากความถูกต้องของเนื้อหาที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจ และความแปลกใหม่ ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ เช่น Drama Movies, Family ,Comedy เป็นต้น

 • ผลงาน (Storyboard) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคการวาด (ดินสอ/ปากกา /หมึกวาด / ลงสี,ไม่ลงสี / ขาวดำ/๔ สี / โปรแกรมออกแบบ)  ลงบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดจำนวน ๕ แผ่น  (ในกระดาษ A4  ให้มีภาพประกอบจำนวน ๔ ภาพ)  โดยให้มีภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายให้ชัดเจน (บทบรรยายต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาดฟอนต์ ๑๖ พอยต์)  พร้อมบทนำ ๑ แผ่น จัดทำและพิมพ์ลงในไฟล์ Microsoft word (ดูได้จากตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด)
 • คณะกรรมการทำการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล (จำนวน ๕ ทีม) ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง ที่งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม๒๕๖๒  

คะแนนการตัดสินผลงาน

การตัดสินจากคณะกรรมการ ( ๑๐๐ คะแนน )

 • เนื้อหาสอดคล้องและถูกต้องกับความรู้ด้านความปลอดภัยฯ           ๓๐ คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์                                                                  ๓๐ คะแนน

 • การวางโครงเรื่อง (Plot) ดูง่ายและน่าสนใจ                                 ๒๐ คะแนน

 • ความสวยงามในการเขียน Storyboard                                     ๑๐ คะแนน

 • สอดคล้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน      ๑๐ คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา

 • ผลงาน (Storyboard) ในรูปแบบไฟล์ Microsoft word ตามแบบฟอร์มที่กำหนด บันทึกไฟล์ลงบนแผ่น CD/DVD

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องจัดส่ง

กำหนดการรับสมัคร      

 • ตั้งแต่จันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม จนถึงวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

วิธีการสมัคร

ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) มายัง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
{วงเล็บมุมซองว่า  ประกวด “StoryBoard”}

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • กำหนดหลักเกณฑ์กติกาการสมัคร

 • ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่จันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม จนถึง วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

 • ปิดการรับสมัคร วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

 • คัดเลือกผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัล ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.tosh.or.th

 • ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลจะต้องขึ้นรับรางวัลในงานความปลอดภัยฯ  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รางวัลการประกวด

รางวัล ที่ ๑      รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ

รางวัล ที่ ๒      รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ

รางวัล ที่ ๓      รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ

รางวัลชมเชย    รับเงินรางวัล  ๕,๐๐๐  บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ  จำนวน ๒ รางวัล

* โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้รับสิทธิ์ในการร่วมผลิตภาพยนตร์หนังสั้นของท่านเอง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร ๐๘๑ ๔๒๕ ๐๕๘๖ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ

    ลิขสิทธิ์ผลงานการประกวด Story Board หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”  ของผู้ที่ได้รับรางวัล  ถือเป็นของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ ต่อไปได้