This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

 

        ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานลักษณะต่างๆ ในสถานประกอบกิจการอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล พนักงานหมดสติในขณะปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ เป็นต้น ดังนั้น การมีระบบความปลอดภัยที่ดีจะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยของสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น การปฏิบัติงานของทีมฉุกเฉินที่มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความรุนแรง และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้นการเตรียมพร้อม การฝึกฝน ทีมฉุกเฉินให้มีศักยภาพในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งของสถานประกอบกิจการ

 

วัตถุประสงค์

        เพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมแข่งขันทีมฉุกเฉิน ได้แสดงศักยภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และเป็นเวทีของการเรียนรู้และพัฒนาทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ

 

การส่งทีมฉุกเฉินเข้าประกวด

 1. สถานประกอบการแต่ละแห่ง ส่งทีมฉุกเฉินเข้าประกวด แห่งละ ๑ ทีม เท่านั้น
 2. สมาชิกทีมละ ๕ คน
 3. ทีมฉุกเฉินที่เข้าประกวดต้องยอมรับกฎกติกาที่กำหนดไว้

       

รูปแบบการประกวดทีมฉุกเฉิน

        การประกวดทีมฉุกเฉินแบ่งออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดย รอบคัดเลือกจะคัดเลือกตามลำดับคะแนนที่ดีที่สุดจำนวน  ๖ ทีม เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศมีรางวัล ดังนี้

 • ชนะเลิศอันดับ ๑
  ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
  ได้รับเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 • รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
  ได้รับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 • รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
  ได้รับเงินรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

วันที่และสถานที่

 • รอบคัดเลือก
  วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
  ณ สนามฝึกภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทย

 • รอบชิงชนะเลิศ
  วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

คุณสมบัติทีมที่เข้าสมัครประกวดทีมฉุกเฉิน (รอบคัดเลือก)

สมาชิกทีมทั้ง ๕ คน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์ ส่งทีมเข้าสมัคร
 • เกณฑ์อายุ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี
 • มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
 • มีใบรับรองแพทย์ (ทั่วไป)
 • สามารถปฏิบัติตาม กฎ กติกา ข้อบังคับที่ทางกรรมการกำหนดไว้

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าประกวดทีมฉุกเฉินรอบคัดเลือก

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรพนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถานประกอบการที่มีความประสงค์ ส่งทีมเข้าสมัคร
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน ๑ เดือน)

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าประกวดทีมฉุกเฉินรอบชิงชนะเลิศ

 • ใบรับรองแพทย์

๑)  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

๒)  โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หอบหืด วัณโรคปอด ความดันในปอดสูง ถุงลมโป่งพอง

๓)  โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ ที่มีความรุนแรงถึงขั้นใช้การไม่ได้หรือพิการ

 • ผ่านการฝึกอบรม (สำเนาใบประกาศ หรือใบรับรอง)

๑)  การดับเพลิงขั้นรุนแรง หรือขั้นก้าวหน้า หรือ Advance Fire Fighting

๒)  ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ผู้ปฏิบัติ ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม และผู้อนุญาต)

๓)  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หรือ BLS (Basic Life Support)

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สารเคมีและวัตถุอันตราย (ถ้ามีใบประกาศ ให้แนบสำเนามาด้วย)

 

วิธีการสมัคร

ปิดรับสมัคร

 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมาที่อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  ดาวน์โหลดใบสมัคร     (ใบสมัครไฟล์ MS.word) 

 

ประกาศรายชื่อรอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)

 

คุณสมบัติและกำหนดการ (รอบชิงชนะเลิศ)

 

หมายเหตุ

 • ทีมที่สมาชิกส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ไม่ทัน หรือไม่ครบตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิทันที

 • กรณีอื่นๆ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการ เท่านั้น

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถปฏิบัติตาม กฎ กติกา ข้อบังคับ ที่ทางกรรมการกำหนดไว้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณณัฐกณฑ์   ตันมา  โทร. ๐๙๔-๑๕๔๙๓๒๔ /  ๐๘๖-๕๔๘๒๓๐๐
   

 

ภาพการจัดกิจกรรม

การแข่งขันทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก) 

การแข่งขันทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก)