This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการประกวด Storyboard “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”  ซึ่งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอาศัยผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านความปลอดภัยฯ เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์และส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยของสถาบันฯ และสอดคล้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันตามนโยบาย Safety Thailand โดยผลงานที่ได้รับรางวัล สถาบันฯ จะนำไปสร้างภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ต่อไป

       บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน ๕๒ ผลงาน เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสิน ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ    

     นายภาณุวัฒน์  เสงี่ยม                        ชื่อผลงาน  "สิ่งเล็กน้อย"   ดูผลงาน
     ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศ

 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  

     นาวาเอก นพ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์     ชื่อผลงาน  "ลืมกลัว"   ดูผลงาน
     ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศ

  

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒    

     นายอนุสรณ์  บูรณะ                          ชื่อผลงาน  " SEE YOU AGAIN"  ดูผลงาน
     ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศ

 

๔. รางวัลชมเชย   จำนวน ๒ รางวัล  

       ๑) ทีม  Let it be                           ชื่อผลงาน  "อันตรายจากการสูดควัน"      ดูผลงาน
           ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศ

       ๒) ทีม  Dream Team                     ชื่อผลงาน  "ความฝันที่ไม่ควรเป็นจริง"   ดูผลงาน
           ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศ

 

      ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ชนะการประกวดเข้ารับรางวัลในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓   ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

  ดาวน์โหลดประกาศผลการตัดสิน