This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 ขึ้น และเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตัดสินฯ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น ๘๘ คน  ปรากฎว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๓๘ คน  โดยคณะกรรมการตัดสินฯ กำหนดให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดและจะทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  นั้น
       

       บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๔ คน เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศผลการตัดสิน