This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

 

 ดาวน์โหลดประกาศเลื่อนการจัดงาน

397 4  

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) T-OSH  ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา   ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๓  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๔  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนครราชสีมา     กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓   วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ เทอร์มินัล ๒๑   Hall ๒-๓ ชั้น ๔   จังหวัดนครราชสีมา    ภายใต้ธีมงาน  “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2020 มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี ๒๕๖๓”  ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ   นิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยฯ   และกิจกรรมการสาธิตความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงและที่อับอากาศ

       สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญนายจ้าง  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  เครือข่ายด้านความปลอดภัย รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจ  เข้าร่วมงานและสมัครสัมมนาวิชาการ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี (*มีคูปองอาหารและเอกสารประกอบการสัมมนาให้กับผู้ที่สมัครลงทะเบียนตามจำนวนที่กำหนด) 

ขั้นตอนการสมัครและเข้าร่วมสัมมนา

1. ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนา

 ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ             ตรวจสอบรายชื่อที่สมัคร

2. รอตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา (จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนาล่วงหน้าก่อนวันจัดงานที่ www.tosh.or.th)
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๙.๐๐ น. (ผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในจำนวนโควต้าที่กำหนดเมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับคูปองอาหารและเอกสารประกอบการสัมมนา)
4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมพิธีเปิดงานและฟังเสวนาในช่วงเช้า
5. ช่วงบ่ายแบ่งห้องสัมมนาออกเป็น ๓ ห้องย่อย (เลือกเข้าได้เพียง ๑ ห้อง ตามที่ลงทะเบียนไว้)
6. รับใบประกาศการเข้าร่วมสัมมนาเมื่อสิ้นสุดการสัมมนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) T-OSH
   โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ (คุณสุคนธา)

จองบูธเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน

  • โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ (คุณกมลฐิติ)