This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ขอเชิญผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย”  ด้วยวิธีการพิจารณ์ผ่านแบบสอบถามออนไลน์  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้มีส่วนร่วมในการยกร่าง หรือแสดงความเห็นในประเด็นอื่นๆ  ซึ่งหลังจากนี้ สสปท.จะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานและเผยแพร่ให้สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

ดาวน์โหลดร่างมาตรฐาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น