This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111


สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้ส่งเสริมการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่สถานประกอบกิจการ ในปี พ.ศ. 2560 – 2562 จำนวน 139 แห่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จึงได้เสนอให้มี “โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน และสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่มาตรฐานสากลได้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

สถานประกอบกิจการที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2560 – 2562

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

          - กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
          -  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เริ่มต้น เมษายน 2563 – สิ้นสุด กันยายน 2563    

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02 448 9111 หรือ 06 1420 1372 / นางสาวพัชพร ศรีสงวน หรือ นางเกศสุดา รักษากุล

 

 มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (Occupational Safety and Health Management System Standard)    คู่มือการดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety and Health Management System Manual)