This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

  

        ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำร่างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย  (Standard of Health Risk Assessment for Occupational Exposure to Chemicals Specification) ขึ้น ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ด้วยวิธีการพิจารณ์ผ่านแบบสอบถามออนไลน์  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการยกร่าง หรือแสดงความเห็นในประเด็นอื่น ๆ ซึ่งหลังจากนี้ สสปท.จะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำมาตรฐานและเผยแพร่ให้สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป  โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

  [ แสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน ] 

 

 

  [ ดาวน์โหลดร่างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงฯ ]