This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111
วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563 14:18

ถอดบทเรียนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าเก็บกระดาษรีไซเคิล

Rate this item
(1 Vote)

        เกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าเก็บกระดาษรีไซเคิลที่สถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 เวลา 20.30 น. เหตุดังกล่าวฯ แม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็สร้างความสูญเสียจำนวนมาก จากข้อมูล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2562 มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดอุบัติเหตุมากถึง 64 ครั้ง โดยเป็นการเกิดอัคคีภัยมีจำนวน 48 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของอุบัติเหตุทั้งหมด และเมื่อแบ่งตามกลุ่มประเภทกิจการ พบว่ากลุ่มประเภทกิจการอื่น ๆ เช่น งานโลหะ หล่อหลอม คลังเก็บสินค้า ฯลฯ เป็นกิจการที่มีการเกิดอัคคีภัยสูงที่สุด จำนวน 16 ครั้ง หรือร้อยละ 33.33 ของการเกิดอัคคีภัย ในทุกประเภทกิจการ


         จากเหตุการณ์ที่ปรากฎตามข่าว การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยองค์ประกอบที่ต้อง ตระหนักถึงระบบการบริหารจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการและบุคคล

 

 

ภาพที่เกิดเหตุ   ( ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ )

 

แนวทางการป้องกันแก้ไข

 

1.  จัดระเบียบพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุ โดยแยกพื้นที่วัสดุอันตราย วัสดุไวไฟ แยกจากวัตถุทั่วไปและหมั่นกำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิง

 

2.  ตรวจสอบพื้นที่รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรที่ติดตั้งภายในบริเวณคลังสินค้า

 

3.  เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบตรวจจับสัญญานเตือนภัย สัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และระบบกระจายน้ำดับเพลิง

 

 

4.  จัดทำแผนรับรองเหตุฉุกเฉินและเตรียมบุคลากรที่ผ่านการอบรมในการเตรียมความพร้อม และตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ประจำคลังสินค้า

 

 

5.  เข้มงวดกับมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่คลังสินค้า หากจำเป็น จะต้องจัดพื้นที่เฉพาะนอกอาคาร และไกลจากบริเวณวัสดุติดไฟได้

 

 

6.  ติดป้ายเตือน/สัญลักษณ์ความปลอดภัย เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายทางออกฉุกเฉิน ป้ายแสดงตำแหน่งอุปกรณ์แจ้งเหตุ/อุปกรณ์ดับเพลิง

 

 

สถานประกอบกิจการสามารถตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านคู่มือแบบตรวจสอบพร้อมคำอธิบาย (Checklist) 

 คู่มือแบบตรวจสอบพร้อมคำอธิบาย (Checklist) มาตรการการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

(ดาวน์โหลด)

 

 

หมายเหตุ : แนวทางการป้องกันข้างต้น เป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการที่ได้จากภาพและข่าวเท่านั้น

 

ข้อมูลอ้างอิง

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. สถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานประจําปี พ.ศ. 2562 (ม.ค.-ธ.ค. 2562)

 

Read 1864 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563 15:05

บทความล่าสุด